Home » Кадрови

Кадрови

Zdravstveni radnici – VSS

 Ukupno lekari + farmaceuti +  dipl. molekularni biolog 50
Specijalista interne medicine-subspecijalista reumatolog 9
Specijalista interne medicine – gerontolog 1
Specijalista interne medicine 16
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije – subspecijalista reumatolog 3
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije- dečji fizijatar 1
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 5
Specijalista pedijatar-subspecijalista reumatolog 1
Specijalista radiolog 2
Specijalista imunolog 1
Lekari na subspecijalizaciji iz reumatologije 6
Lekari na specijalizaciji iz interne medicine 5
Lekari na specijalizaciji iz pedijatrije 1
Lekari na specijalizaciji iz radiologije 1
Diplomirani farmaceut 1
Diplomirani farmaceut-medicinski biohemičar 2
Diplomirani molekularni biolog fiziolog 1

Zdravstveni radnici – VŠS

ZDR.RADNICI  I ZDR. SARAD. (VŠS) Ukupno 54
Viša medicinska sestra- tehničar  23
Viši Fizioterapeut 20
Viši rendgen tehničar 5
Viši radni terapeut 2
Viši laboratorijski tehničar 4

Zdravstveni radnici -SSS

ZDRAV.RADNICI  I ZDR. SARAD. (SSS) Ukupno 76
Medicinske sestre- tehničari 58
Fizioterapeutski tehničari 3
Laboratorijski tehničari 14
Rendgen tehničari 0
Farmaceutski tehničari 1

Nemedicinski radnici

Administrativno finansijski radnici- ukupno 29
Visoka stručna sprema 5
Viša stručna sprema 1
Srednja stručna sprema 22
NK radnik 1

 

Tehn. i pomoć. radnici – ukupno 25
Visoka stručna sprema 1
Viša stručna sprema 0
 KV radnici 10
PK radnici 4
NK radnici 9
Ostalo 1

NAUČNO NASTAVNA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta za internu medicinu i reumatologiju, a nastavno osoblje čini jedan redovan profesor, tri vanredna profesora, jedan docent  i sedam kliničkih asistenata. Redovna nastava iz interne medicine za studente III, IV i V godine studija osnovna je delatnost nastavne baze, kao i poslediplomska nastava reumatologije u okviru magisterijuma i subspecijalizacije iz reumatologije. Za studente Medicinskog fakulteta sprovodi se praktična i teorijska nastava i na engleskom jeziku. Lekari Instituta učestvuju i u nastavi iz opšte medicine, interne medicine, kliničke imunologije, fizikalne medicine, pulmologije, alergologije i imunologije, ortopedije, oftalmologije.
U ustanovi se obavlja praktična nastava za učenike srednjih i visokih medicinskih škola strukovnih studija.

ZDRAVSTVENI RADNICI SA NAUČNIM STEPENOM I
DRUŠTVENO STRUČNIM PRIZNANJEM

Profesor redovan  1
vanredan  3
Docenti 1
Klinički asistent 7

ZDRAVSTVENI RADNICI SA NAUČNIM STEPENOM I
DRUŠTVENO STRUČNIM PRIZNANJEM KOJI NISU
NASTAVNO OSOBLJE

Doktori nauka 4
Doktor nauka – Naučni saradnik 2
Magistri nauka 5
Magistar nauka – Istražiač saradnik 0
Primarijusi 7