Home » Саветник за заштиту права пацијената

Саветник за заштиту права пацијената

Град Београд је сагласно Закону о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/13) образовао Канцеларију за заштиту права пацијената, као организациону јединицу Градске управе града Београда. Седиште свих саветника пацијената за територију града Београда је у улици Тиршова бр. 1.

Чланом 39. став 2. Закона о правима пацијената прописано је да саветник пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Кoнтакт подаци:                                    

Адреса: Тиршова1, приземље, канцеларија бр. 9

Радно време: Радним данима од 7,30 до 15,30 ч.

Телефон: 011/360 5634

Е-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs